Monthly Archives: March 2016

נגישות באתרי WordPress

עדכון: בתאריך 26 באוקטובר 2017 התקבלו התקנות החדשות. תקציר התקנות החדשות

כמה נתונים בקצרה:

תקנות השירות קובעות שעל כל אתר קיים הנותן שירות ציבורי או מידע אודות שירות ציבורי להיות נגיש. שזה כולל: אתרים של גופים ציבוריים, ואתרים העוסקים בתחומים של מסחר, בריאות, בידור, חינוך, רווחה, ספורט, תיירות.

התקנות המעודכנות פוטרות מהנגשה אתרים עם מחזור כספי קטן.

בין השאר:

  • פטור מלא לעוסק פטור או עוסק עם מחזור מתחת ל-100,000 ₪, מביצוע נגישות של שירותי אינטרנט
  • פטור זמני לבעל מחזור בין 100,000 ל-300,000 ₪ עד 26 באוקטובר 2020, מביצוע נגישות בשירותי אינטרנט קיימים וחדשים
  • פטור זמני למשך 3 שנים, לחייב בעל מחזור עד 1,000,000 ₪, בתנאים מסויימים.

בנוסף: סטייה מהוראות הנגישות לשירותי אינטרנט לא תיחשב הפרה (ולכן לא ניתן לתבוע בגינה תביעה ללא חובת הוכחת נזק) אלא אם הועברה הודעה לחייב בנגישות על סטייה זו. על החייב לתקן את ליקוי הנגישות בתוך זמן סביר, אך לא יותר מ- 60 יום.

כמה קישורים שיעזרו בזה:

תוסף בחינם של עמית מורנו.

WAVE – כלי לבדיקת נגישות בCHROME

OCW – חברה ישראלית (שגם מוכרת תוסף לנגישות), יש שם כמה עצות לנגישות (בהתאם לסטנדרטים שעמותת “נגישות לישראל” המציאה).